Delvaux Hangzhou

Store H17, 1st Floor Hangzhou Hubin in77 A, No.12-201 Hubin Road, Zhejiang, Hangzhou, China


+86 571 8811 3773

Maps & directions

The boutique is open everyday from 10:00 to 22:00.


Facade of the Delvaux Hangzhou Boutique.